Els projectes singulars enguany estaran orientats a la situació actual i a la reactivació socioeconòmica, degut al context Covid19.

Les línies i projectes a subvencionar seran agrupats i d’intercooperació.

Informació i requisits en l’Ordre, Capítol 5 del Decret Llei 16/2020: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf

Convocatòria