A l’Àrea de Serveis a l’Empresa del SOC s’ha publicat la Resolució EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2022.

Es subvenciona a les empreses del mercat de treball ordinari, amb establiment operatiu a Catalunya i que hagin contractat durant l’any 2022 a jornada completa amb un mínim de 6 mesos algun dels perfils de persones següents:
• Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
• Persones en situació o en risc d’exclusió social, prèviament contractades per empreses d’inserció (EI) que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses.
• Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC), en el moment de la contractació.

La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000 euros per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta i el termini de presentació de sol•licituds s’inicia el 2 de juny de 2022 a les 9:00 hores i finalitza a les 15.00 hores del 30 de setembre de 2022.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat?category=7610da42-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1