S’ha publicat la convocatòria d’ajuts a la contractació de la campanya agrària a Catalunya 2022, que podeu consultar en el següent enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907140.pdf
Breu resum de la convocatòria:
Quantia de l’ajut:
– La quantia de l’ajut és de 90 euros per setmana de treball, amb un màxim de 4 setmanes.
– El nombre màxim de contractes subvencionables és de 5.
– Així, l’import màxim subvencionable és de 1.800 euros.

Persones destinatàries:
1. En el moment de la contractació, han de ser persones desocupades o afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Les persones que no compleixen aquest requisit, poden formalitzar aquesta inscripció mitjançant el següent enllaç:
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/

2. Els contractes han d’estar formalitzats amb persones empadronades a menys de 40 km de distància del lloc on s’hagin de realitzar els treballs agrícoles o bé tenir un allotjament que els hagi facilitat l’empresari dins d’aquest radi.

Documentació i tràmits:
La documentació s’ha de presentar d’acord amb els models normalitzats i per mitjans telemàtics a través de http://web.gencat.cat/ca/tramits

Termini de presentació de sol•licituds:
Fins el 31 d’octubre de 2022