Aspectes legals

AspectesLegals

En compliment de la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Aquesta pàgina web ha estat creada per Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les següents condicions:


Titularitat de la pàgina web: 

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de «Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico» posem en coneixement la següent informació: El Consell Comarcal del Pallars Jussà és la titular del portal web www.pallarsjussa.net, actua exclusivament com explotadora, dinamitzadora i gestora del contingut de la present web.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà està domiciliat al Carrer Soldevila, 18,25620, Tremp, Alt Pirineu i Aran, amb CIF P7500014A.


Propietat intel·lectual de la web:

1.- L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits pel dret de la propietat intel·lectual, titularitat del Consell Comarcal del Pallars Jussà.

2.- Està prohibit la reproducció, la transformació, distribució o comunicació pública, posada a disposició del públic, i en general qualsevol altra forma d’explotació, total o parcial dels elements referits a l’apartat anterior. En aquest cas de l’explotació només es podrà realitzar en virtut d’una autorització expressa del Consell Comarcal del Pallars Jussà, i en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual del Consell Comarcal del Pallars Jussà.

3.- Utilització de material documental elaborat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, només està autoritzat per ús particular, amb prèvia petició al Consell Comarcal. En cap cas, es podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció de sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4.- Excepte autorització expressa del Consell Comarcal del Pallars Jussà, no es permet l’enllaç a pàgines finals i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal «home page» o pàgina de portada de htpps://www.acapa.cat/

5.- Els signes distintius (marques, noms comercials) del Consell Comarcal del Pallars Jussà estan protegits per dret de propietat intel·lectual quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’ells, excepte autorització expressa i per escrit del Consell Comarcal del Pallars Jussà.


Contingut de la web i enllaços: 

L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella.

El fet d’accedir no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’usuari. El Consell Comarcal del Pallars Jussà no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumir cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es puguin accedir per enllaços des de la pàgina www.acapa.cat.

La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixen en la pàgina web de destí.

En cas que Consell Comarcal del Pallars Jussà tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des d’aquest enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptible indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la brevetat més gran possible.


Intercanvi o difusió d’informació:

El Consell Comarcal del Pallars Jussà declina a tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment, no ens fe responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts a què es puguin ferir la seva sensibilitat.


Actualització i modificació de la pàgina web:

La informació que apareix al Portal és la vigent en la data de la seva última actualització. El Consell Comarcal del Pallars Jussà es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web i la seva configuració o prestació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poden aparèixer al Portal. No obstant això, el Consell Comarcal no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es troba plenament actualitzada.


Indicacions sobre aspectes tècnics:

Al Consell Comarcal del Pallars Jussà no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeix durant la connexió a la xarxa d’internet, o que es puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del el nostre control.

Des del Consell Comarcal del Pallars Jussà no garantim l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en sistemes informàtics, els documents electrònics o en els fitxers d’usuaris d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i, per tant, no ens responsabilitzem dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis, que puguin patir l’usuari a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeix de terceres fonts.


Tractament de dades de l’usuari:

Sense perjudici del previst en l’indicat en cadascú dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Consell Comarcal del Pallars Jussà el tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

El tractament de dades únicament per als serveis que sol·licita i les competències del Consell Comarcal d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial. Pot consultar al detall el tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.


Cookies:

Advertim que en aquesta pàgina pot utilitzar galetes (cookies) que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten recordar l’idioma i el portal triat, així com altres característiques o preferències de navegació de l’usuari.

Aquestes galetes no són invasores, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció que tenen és personalitzar-vos la navegació en la forma expressada abans i fer anàlisi de l’ús del web i millor el servei. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.


Legislació i jurisdicció aplicable: 

Amb caràcter general, les relacions amb el nostre usuari, que es deriven de la prestació dels serveis continguts en aquesta p+pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Desplaça cap amunt