Política de privacitat

Políticade Privacitat

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza el Consell Comarcal del Pallars Jussà de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

 

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al portal www.acapa.cat és:

Consell Comarcal del Pallars Jussà
CIF P7500014A
Carrer Soldevila, 18 25620
Tremp (Lleida)

 

2.-Finalitat dels tractaments de dades

Les dades subministrades al Consell Comarcal del Pallars Jussà per diferents mitjans, sistema de videovigilància, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament. A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament Per a què es fan servir les dadesQuant de temps conservarem les dades
Bústia de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les dades per contestar les diferents qüestions plantejades. Les dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la vostra sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran, tret que impliqui responsabilitats de l’entitat.

 

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal, especialment per als serveis lliurats als Ajuntaments.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències del Consell i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat. En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades. L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç.

L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Consell o a tercers. El Consell es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3.-Tractament de les dades per tercers

Per garantir els serveis del Consell Comarcal, les vostres dades poden ser tractades per tercers dedicats a aquest fi, com ara el servei les concessionàries dels serveis (transport escolar, medi ambient, etc.), a més dels proveïdors de serveis (allotjament dels webs, serveis de la Diputació i la Generalitat, etc.).

Aquesta gestió de les vostres dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que us oferim, i garantim que aquestes organitzacions apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

No es transferiran les vostres dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la vostra autorització expressa prèvia.

 

4.- Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què el Consell està tractant les dades:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té el Consell i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi.
  • Portabilitat de les dades: que us lliurem les dades en un format compatible perquè les pugueu lliurar a un tercer que us hagi d’oferir un servei.

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adreçat al Delegat de Protecció de Dades, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Carrer Soldevila, 18, 25620 Tremp (Lleida) o per correu electrònic a dpd@pallarsjussa.cat .

 

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el Consell Comarcal del Pallars Jussà, es pot posar en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Carrer Soldevila, 18, 25620 Tremp (Lleida) o per correu electrònic a dpd@pallarsjussa.cat .

 

6.- Presentació de reclamacions

 L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana.

Si es considera que el Consell ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Desplaça cap amunt